RSS

  • Increase font size
  • Default font size
Ministritë Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Këshilli i Ministrave
www.keshilliministrave.al

Ministria e Jashtme
www.mfa.gov.al

Ministria e Brendshme
www.moi.gov.al

Ministria e Mbrojtjes    
www.mod.gov.al

Ministria e Integrimit                   
www.mie.gov.al

Ministria e Financës
www.minfin.gov.al

Ministria e Ekonomise,Tregëtisë dhe Energjitikës
www.mete.gov.al


Ministria e Drejtësisë
www.justice.gov.al

Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
www.mppt.gov.al

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës
www.mash.gov.al

Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta     
www.mpcs.gov.al

Ministria e Shëndetësisë
www.moh.gov.al

Ministria e Bujqësise, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit  
www.mbumk.gov.al

Ministria e Turizmit,Kultures,Rinise dhe Sporteve
www.mtkrs.gov.al

Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave     
www.moe.gov.al

Ministri për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit  
www.mitik.gov.al

 
Posta Elektronike